Общи характеристики на продуктите - начин на функциониране и настройка.

Автоматичните часовници се поддържат в работен режим, чрез движението на  малка тежест наричана ротор, монтиран на задната част на механизма, като завъртането му се определя от естествените движения на китката на потребителя. След като бъде изваден от ръката, часовникът трябва да работи около 2 дни (в зависимост от калибъра на механизма). Ако механизмът спре, препоръчва се ръчното му навиване ( да се завърти копчето за навиване по посока на часовниковата стрелка от ляво на дясно), докато има леко съпротивление. На няколко модели автоматичните механизми не позволяват ръчно навиване; в техния случай, пазете часовника в хоризонтално положение, с копчето нагоре и правете няколко кръгови движения - те ще задвижват ротора, който на свой ред ще навива часовника.

Механичните часовници се поддържат в работен режим, като се завърта копчето за навиване, докато той има леко съпротивление, когато е в нормално положение, залепено към корпуса. Препоръчва се часовникът да се навива редовно веднъж на ден.

Точността на механичния и автоматичния часовник е ± 10/30 секунди на ден.

Кварцовите часовници се захранват от батерия и имат много добра точност - средно ± 15/20 секунди на месец -  която се осигурява от кварцов генератор, интегрална схема и стъпковия мотор, трите основни компоненти. В случай, че батерията е изтощена, се препоръчва тя да бъде заменена възможно най-скоро, за да се избегне изтичане на течности и следователно това може да води до унишожаване на механизма. Тази операция трябва да се извършва само в оторизиран сервизен център. Някои кварцови часовници са оборудвани с Е.О.Л. (end-of-life), който предупреждава потребителя, че батерията е на път да бъде изтощена. При активиране на тази функция, секундарникът започва да се движи на интервали от 2 секунди (или повече, в зависимост от механизма на модела), това означавайки че часовникът  ще функционира само за кратко време и едновременно с това спестява малко енергия, По време на движенията на секундарника на интервали от две секунди, интегралната схема функионира нормално и на циферблата се показва точното време.

Енергията, необходима за часовниците с кинетичен механизъм за функциониране, се генерира от ротор, точно както при автоматичния механизъм. Разликата е, че кинетичната енергия, генерирана от ротора, се трансформира в електрическа енергия и след това се съхранява в акумулаторна батерия. Кинетичният механизъм съчетава автоматичната технология на часовника с тази на кварцовия часовник, имайки като резултат механичен часовник, но с точност на кварцов часовник. Енергийният резерв на кинетичния часовник може да достигне няколко месеца, дори  няколко години.

Преди да направите настройки с помощта на копчето за навиване, проверете дали часовникът е оборудван със стандартно или с винт копче. Проверката се извършва по следния начин: в положението, в което копчето е залепен към корпуса, завъртете го обратно на часовниковата стрелка. Ако копчето не се отдалечи от корпуса след завъртане, това означава, че той е стандартен. Издърпайте го леко за да направите необходимите настройки. Ако забележете, че той се развинти, продължавайте до напълно развинтване. Цялата операция трябва да се извършва с изключителна предпазливост и без внезапно издърпване. Когато копчето е напълно развинтван, издърпайте го навън, за да направите необходимите настройки. За този модел копчето е от решаващо значение, така че след като направите настройките, трябва да го завинтвате  напълно докато ше бъде залепен към корпуса. В противен случай съществува риск от компрометиране на водоустойчивостта на часовника.

Сверяване на часовника с двупозиционно копче:

1: позиция за функциониране  (най-близо до корпуса) 
2: позиция за настройка на времето (крайно положение - най-отдалечено от корпуса)

Сверяване на времето:

- Внимателно издърпайте копчето в крайно положение (2);

завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, докато индикаторите (таймер и минута) показват желаното време;

- Натиснете копчето обратно на предиената позиция (1).

Сверяване  на часовника с трипозиционнно копче:

1: позиция  за функциониране (най-близо до корпуса)

2: позицията за сверяване  на датата (и деня от седмицата - в зависимост от модела) (междинна позиция)

3: позиция за сверяване на времето (крайната позиция - най-отдалечена от корпуса)

Сверяване на времето:

- Внимателно издърпайте копчето в крайно положение (3);

- завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, докато индикаторите (часовник и минута) показват желаното време;

- Натиснете копчето обратно на позиция (1)

Настройване на датата:

- Внимателно издърпайте копчето в средно положение (2);

- Завъртете копчето в правилната посока, докато се показва желаната дата.

- Натиснете копчето обратно на позиция (1).

Моля, обърнете внимание: не се препоръчва да промените датата между 20:00 часа. и 4:00 сутринта, тъй като датата може да не бъде настроена правилно на следващия ден и може да повреди механизма.*

За часовниците, които показват  датата и ден от седмницата, настройката на датата се извършва чрез завъртане на копчето  (позиция 2) по посока на часовниковата стрелка, а настройването на деня се извършва чрез завъртане на копчето обратно на часовниковата стрелка.

Часовниоци с функция хронограф

Тези видове часовници могат лесно да бъдат разпознати след трите броячи (малки циферблати).*. Това устройство варира според калибъра на механизма - това може да бъде часове, минути, секунди, десети от секундата, стотици от секундата и т.н.

Начин за функциониране:

Бутон А: стартира хронографа

Бутон А: спира хронографа

Бутон B: нулира хронографа

Забележка: Работата с хронограф е възможна, само когато копчето е в позиция 1 (залепен към корпуса).*

Не ги объркайте с многофункционалните часовници, които също имат три брояча, но не могат да измерват времевите интервали, но показват само елементи като ден от седмицата, 24 часа, дата, фази на луната и т.н. ,

С изключение на мерките които се изискват за избягване на недостатъците на продукта, причинени от неговата липса на съответствие или от дефекти в материала или изработката му, всяка правна гаранция не покрива каквито и да е преки или косвени щети, произтичащи от използването или неизползването на продукта, или бездействия като: транспортиране, манипулиране, съхранение, обработка,  използване, поддръжка и т.н. (например при такива действия или бездействия, щети или недостатъци могат да бъдат причинени от: удари, надраскване, почистване - с остри предмети, абразиви, химикали и др. - спортни, професионални или местни движения и др.); намеса върху продукта без  съгласието на производителя или доставчика; несъответствие с инструкциите, съобщени по какъвто и да е начин от Търговеца или оторизиран сервиз; подлагане на продукта на внезапни промени в температурата и / или влажността; (прах, дим, пара, разтворители, лепила, киселини, соли, агресивни козметични продуклти, почистващи продукти, хлор или съдържащи хлор вещества както и течаща вода или  басейна, киселинни дъждове и т.н.); износване; подлагане на часовника  близо до магнити или различни устройства, генериращи електростатични или електромагнитни полета като аудио високоговорители, мобилни телефони, компютри, телевизори, хладилници и т.н. или извън температурния обхват (обикновено 5 ° C ÷ 35 ° C) в които могат да функционират нормално механизмите; настройка на часовника между 09.00 часа и  02.00 ч тъй като е възможно повреди на механизма; не трябва да поддържате  батерията в консумирано състояние ;тя трябва да бъде заменена от специален оторизиран сервиз, още от първите моменти на анормално функциониране. Чрез такива действия / бездействия може да възникне повреда или недостатъчност на повърхността на продукта или в дълбоката му структура, където могат да възникнат пори, пукнатини, драскотини, корозия, обезцветяване, деформация, счупване и др. За да се използва по-дълъг период от време и да имате право на законова гаранция, трябва да избягвате такива действия / бездействия и да спазвате инструкциите, съобщени по какъвто и да е начин от специалиста или сервиза.

В списъка по-долу се показват  разрешените / неразрешени действия, които запазват водонепропускливостта на часовника непроменена:

WR индикация на циферблата или корпуса на часовника

Случаен контакт с водата

Душ

Плуване

Непрофесионално гмуркане

Професионално гмуркане

Използване на копчета под водата

Без индикация WR

Не

Не

Не

Не

Не

Не

С индикация WR

Да1)

Не

Не

Не

Не

Не

С индикация WR 30m /3 ATM / 3 Bar / 100 ft

Да1)

Не

Не

Не

Не

Не

С индикация WR 50m /5 ATM / 5 Bar / 165 ft

Да1)

Да1)

Не

Не

Не

Не

С индикация WR 100m ~ 200m /10 ATM ~ 20 ATM/10 Bar ~ 20 Bar/ 330 ft ~ 660ft

Да1)

Да1)

Да1)

Да1)

Не

Не

С индикация WR peste 200m / 20 ATM /20 Bar / 660 ft

Да1)

Да1)

Да1)

Да1)

Да1)

Не

ЗАБЕЛЕЖКА

1) Изключение за употреба извън допустимия температурен диапазон (5 ° C ~ 35 °

В случай на злополучен контакт на продукта с вещества, които могат да причинят недостатъци, не го почиствайте сами, само леко се избърсва с мека кърпа, след което трябва да поискате  от Търговеца  отстаняването на  евентуални недостатъци чрез оторизиран персонал, срещу заплащане.

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от тези, за които е предназначен, да не се манипулира от неупълномощени лица и да не се използва в неправилна среда (корозивна, абразивна, екстремна температура).